Privacyverklaring in verband met wettelijke vertegenwoordiging mei 2018

In dit document staat omschreven hoe Volta Bewindvoering per mei 2018 invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG). Volta Bewindvoering is door de kantonrechter benoemd tot bewindvoerder. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt.

Welke gegevens verwerken wij?

  • Naam- en adresgegevens, geboorteplaats, geboortedatum, burgerlijke staat
  • Telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Burgerservicenummer (BSN)
  • Gegevens over uw gezinssituatie/ woonsituatie
  • Soort identificatiedocument (ID/Paspoort), kopie document wordt bewaard
  • Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
  • Gegevens over eventuele schulden
  • Login en wachtwoord DigiD, indien u die aan ons verstrekt
  • Medische gegevens indien dit relevant is.
  • Andere gegevens die voor Volta Bewindvoering van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Waar bewaren wij uw gegevens?

De databeveiliging van Volta Bewindvoering is ondergebracht bij Linfosys te Goirle. Linfosys beschikt over een eigen datacenter die tevens beschikken over een ISO 27001 certificaat. Alle zaken rondom beveiliging van de digitale communicatie / opslag van Volta Bewindvoering wordt op meerdere schalen gecontroleerd en beveiligd. Wij werken op een server binnen het datacenter van Linfosys die dedicated voor ons is ingeregeld.Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?

Wanneer delen wij uw gegevens met anderen?

Volta Bewindvoering verstrekt uw gegevens alleen aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of indien u hier zelf om verzoekt. Wij leggen verantwoording over het bewind af aan u (of uw erfgenamen indien u komt te overlijden) en/of aan de kantonrechter conform de wet. Wij leggen geen verantwoording af aan andere personen. Ten behoeve van de audit voor het Landelijke Kwaliteitsbureau CBM wordt jaarlijks een accountantscontrole uitgevoerd. Voor dit doel wordt (onder toezicht van de bewindvoerders van Volta Bewindvoering) aan de accountant inzage gegeven in alle dossiers. De accountant heeft een geheimhoudingsplicht. Als u wilt dat andere personen (bijvoorbeeld familieleden of hulpverleners) inzage krijgen in uw dossier, dan dient u ons schriftelijk of per e-mail toestemming te geven om die gegevens te delen. U kunt uw toestemming te allen tijde schriftelijk of per e-mail intrekken, zonder opgaaf van reden.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Volta Bewindvoering wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen. Volta Bewindvoering neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen?

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Volta Bewindvoering: info@voltabewindvoering.nl

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via info@voltabewindvoering.nl. Volta Bewindvoering zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

Contactgegevens

Volta Bewindvoering
Postbus 94, 6580 AB Malden
024-6759868/ 024-6759869/ 024-7200850/ 024-7200833
info@voltabewindvoering.nl
KvK 58007644

© Volta Bewindvoering - 2023

Website door Another Concept